regulamin-parking

 

 REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO 

Wykaz stacji paliw wraz ze wskazaniem podmiotów będących Zarządcą danych parkingów, które zostały objęte treścią niniejszego regulaminu określa załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu 

****** 

Zaparkowanie przez Państwa Pojazdu na terenie stacji paliw wymienionej w Załączniku nr 1 jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu Parkingu. 

1. Parkowanie Pojazdu (poza okresem tankowania) jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych z uwzględnieniem rodzaju pojazdu. 

2. Klienci stacji paliw są uprawnieni do bezpłatnego korzystania z miejsc parkingowych przez okres nieprzekraczający 2 godzin. 

3. Parkowanie Pojazdu przez czas dłuższy niż 2 godziny skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty zgodnie z poniższym cennikiem: 

- powyżej 2h do 12h parkowania w wysokości 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100); 

- za każde następne rozpoczęte 12h parkowania w wysokości 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100); 

4. Zwolnienie z powyższych opłat jest możliwe w przypadku dokonania uprzednio zakupów (z wyłączeniem paliw) na stacji paliw/barze za kwotę minimum 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100) i okazaniu dowodu zakupu obsłudze stacji paliw. Dokonanie zakupów uprawnia do korzystania z parkingu przez 24h. 

5. Klienci, którzy planują zaparkować powyżej bezpłatnego limitu (2h), a nie dokonają zakupów, o których mowa w pkt 4 (powyżej), zobowiązani są do uregulowania opłaty. 

6. Opłata za parkowanie musi zostać uiszczona przed rozpoczęciem parkowania w kasie stacji paliw. Po uiszczeniu opłaty klient otrzymuje Kartę Parkingową z oznaczeniem początku i końca czasu parkowania, którą zobowiązany jest umieścić w Pojeździe, w widocznym i dostępnym miejscu. 

7. Klient, który nie dokona zapłaty przed rozpoczęciem parkowania, bądź po upływie 12h parkowania nie uiścił opłaty z tytułu przedłużenia parkowania, zobowiązany będzie do zapłaty opłaty dodatkowej w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100). 

8. Zarządca Parkingu zastrzega, że w przypadku Pojazdów pozostawionych na parkingu bez wymaganej opłaty, mogą one zostać odholowane na koszt właściciela Pojazdu, na parking dozorowany. Właściciel Pojazdu poza kosztami odholowania zostanie dodatkowo obciążony kosztami parkowania na parkingu dozorowanym, zgodnie z opłatami obowiązującymi na tym parkingu. 

9. Zarządca Parkingu zastrzega, że w przypadku Pojazdów pozostawionych na parkingu bez uiszczonej opłaty, co do których okres czasu pozostawienia, stan techniczny, wizualny, bądź jego rocznik może wzbudzać uzasadnione przypuszczenie o porzuceniu Pojazdu, wówczas Zarządca Parkingu jest uprawniony do podjęcia niezbędnych działań prawem przewidzianych. 

10. Zarządca Parkingu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdów powstałe w okresie parkowania na terenie niniejszego Parkingu oraz za wszelkie szkody powstałe z tytułu kradzieży, w tym również kradzieży mienia pozostawionego w pojeździe. 

11. Zapisy niniejszego regulaminu nie dotyczą Pojazdów należących do pracowników stacji paliw. 

 

****** 

Kierującemu Pojazd w przypadku niezachowania należytej ostrożności na terenie parkingu, grozi odpowiedzialność na podstawie art. 98 kodeksu wykroczeń, za nieprzestrzeganie przepisów regulujących zachowanie nieostrożności poza drogą publiczną, a na obszarze oznaczonym jako Strefa Ruchu odpowiedzialność na podstawie przepisów ruchu drogowego. 

Załączniki: 

1. Wykaz stacji paliw (parkingów) objętych treścią regulaminu parkingu.

Zaufali nam