kartarabatowa-wroclaw

KARTA RABATOWA GRUPA PIEPRZYK 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.  Administratorem KARTY RABATOWEJ GRUPA PIEPRZYK (zwanego dalej “Programem”) jest: 

 • PW Alicja Sp. z o. o. z siedziba w Dębnie Polskim przy ul. Rawickiej 2A, 63-900 Rawicz

 

-  zwany dalej „Administratorem”.

 

2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Programu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: 

https://pieprzyk.pl/kartarabatowa-wroclaw.html

 

3. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Programu, tj. udzielaniem informacji na temat  Programu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Administratora.

 

4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Programu jest:

 •  PW Alicja Sp. z o. o. z siedziba w Dębnie Polskim przy ul. Rawickiej 2A, 63-900 Rawicz

 

§ 2. UCZESTNICY PROGRAMU

 

Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, którzy są klientami stacji paliw prowadzonej przez Organizatora (tj. Grupa Pieprzyk, 54-001 WROCŁAW, UL. KRZEMIENIECKA 46A)

 

§ 3. KARTA RABATOWA

 

1. Karta Rabatowa służy do imiennej identyfikacji Uczestnika w Programie.

 

2. Każda Karta Rabatowa posiada unikalny numer przypisany konkretnemu Uczestnikowi. Zabronione jest przekazywanie Karty Rabatowej osobom trzecim.

 

3. Karta Rabatowa nie jest kartą kredytową, bankową ani płatniczą.

 

4. Karta Rabatowa jest ważna od dnia jej wydania Uczestnikowi do czasu:

 1. ustania uczestnictwa danego Uczestnika w Programie, lub

 2. zablokowania Karty przez Organizatora zgodnie z postanowieniami Regulaminu, lub

 3. utraty przez Kartę Rabatową statusu aktywnego.

 

5. Karta Rabatowa może zostać zablokowana na pisemne żądanie Uczestnika zgłoszone obsłudze stacji paliw Grupa Pieprzyk, 54-001 WROCŁAW, UL. KRZEMIENIECKA 46A.

 

6. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia Karty, należy ten fakt zgłosić obsłudze stacji paliw Grupa Pieprzyk, 54-001 WROCŁAW, UL. KRZEMIENIECKA 46A.

 

7. W ramach akcji promocyjnej, została wydana ograniczona liczba kart rabatowych.

 

8. W wyypaku utraty lub uszkodzenia karty, aby uzyskać nową Kartę - należy złozyć wniosek o wydanie duplikatu na stacji Grupa Pieprzyk, 54-001 WROCŁAW, UL. KRZEMIENIECKA 46A.

 

9. Aby otrzymać Kartę Rabatową, należy podaj wymagane dane:

     - Imie i Nazwisko

     - adres e-mail

Podanie tych informacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji marketingowych.

W przypadku braku wyrażenia zgody marketingowej, pracownik stacji paliw, nie może wydać Karty Rabatowej.§ 4.Karta Rabatowa

 

1. Aby przystąpić do Programu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy - dostępny na stacji paliw Grupa Pieprzyk, 54-001 WROCŁAW, UL. KRZEMIENIECKA 46A.

. Na podstawie formularza zgłoszeniowego klientowi wydania zostanie karta rabatowa z przypisanym Uczestnikowi indywidualnym numerem.

 

2. Program ma na celu promocję i reklamę firm wchodzących w skład Grupy Pieprzyk oraz towarów i usług przez nie oferowanych. Promocja i reklama skierowana jest do aktualnych, jak również przyszłych klientów.

 

3. Uczestnik, za okazaniem na stacji paliw Grupa Pieprzyk, 54-001 WROCŁAW, UL. KRZEMIENIECKA 46A., ważnej imiennej karty rabatowej - uprawniony będzie do uzyskania rabatu na paliwo - rabat udzielany będzie od ceny obowiązującej i wyświetlonej na pylonie cenowym z chwili dokonywania zakupu.

 

4.  Informacja o aktualnej wysokości Rabatu zamieszczana będzie bezpośrednio na stacji paliw - na jednym ze znajdujących się tam telewizorów bądź w przypadku awarii sprzętu multimedialnego - w formie informacji drukowanej wyłożonej do wglądu przy stanowisku kasowym.

 

5. Program nie łączy się z innymi promocjami. Rabaty przysługujące Uczestnikowi z tytułu okazania Karty Rabatowej nie łączą się z promocjami i rabatami dotyczącymi innych kart paliwowych tj. FLOTA Pieprzyk, e100, ARIS, UTA, DKV.

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości rabatu lub całkowitego jego zawieszenia bez podawania przyczyn.

 

7. Regulamin Programu nie przewiduje możliwości wymiany na towar inny niż wskazany w Regulaminie bądź wypłaty gotówkowej w postaci ekwiwalentu pieniężnego równego wartości upustu.

 

8. Program nie przewiduje możliwości wystawienia faktury na zakup paliwa z uwzględnieniem rabatu przyznawanego z tytułu okazania Karty Rabatowej.

 

§ 5. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia skorzystania z Promocji Klientom, których działania są sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub z Regulaminem.

 

§ 6. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Programu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie.

 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

 

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres:

Sekretariat Grupy Pieprzyk, ul. Gen. Józefa Hallera 2A, 63-900 Rawicz - z dopiskiem “KARTA RABATOWA - WROCŁAW”

 

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania pisma.

 

 § 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających podanie przez uczestników Programu Rabatowego danych osobowych, będą one przetwarzane przez Organizatora:

 •  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “ALICJA” Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie Polskim przy ul. Rawickiej 2A, 63-900 Rawicz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000130568, NIP: 699 11 24 751, REGON: 41 03 06 782, nr. tel. 655461251 wew. 111, e-mail: biuro@pieprzyk.pl,
 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Programu Lojalnościowego, w tym m.in. obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

 2. Podstawą prawną przetwarzania przekazanych przez Państwa danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia i wykonania umowy,

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia i wykonania umowy,

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową.

 1. Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać, w tym przechowywać, przez okres przez okres niezbędny do przeprowadzenia Promocji, a także w celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową, a także w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych.

 2. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione przez Administratora podmiotom współpracujących z Administratorem, na podstawie zawartych przez niego umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne,  informatyczne.

 3. Przekazane przez Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 4. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego Administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody jeśli została wcześniej udzielona.

 5. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 6. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się elektronicznie pod adresem: biuro@pieprzyk.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Organizatora szczegółowo określonego w ust. 1.

.

 

§ 8. ZGODY MARKETINGOWE

 

 1. Przystępując do Programu Uczestnik może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną na wskazany bezpośrednio przez Uczestnika adres e-mail.

 2. Zgoda marketingowa udzielona będzie wyłącznie na rzecz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “ALICJA” Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie Polskim przy ul. Rawickiej 2A, 63-900 Rawicz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000130568, NIP: 699 11 24 751, REGON: 41 03 06 782, nr. tel. 655461251 wew. 111, e-mail: biuro@pieprzyk.pl,

  Dane, które będą przetwarzane w przypadku wyrażenia zgody marketingowej:

 • imię i nazwisko,

 • adres poczty elektronicznej (e-mail),

 • numer telefonu (jeśli podano)

 1. Przystąpienie Uczestnika do Programu jest dobrowolne. 

 2. Uczestnik w dowolnym momencie uprawniony będzie do wycofania bądź modyfikacji udzielonej zgody marketingowej poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na stacji Grupa Pieprzyk, 54-001 WROCŁAW, UL. KRZEMIENIECKA 46A. § 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 Grudnia 2022 r.

 

 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://pieprzyk.pl/kartarabatowa-wroclaw.html

Zaufali nam