Karta Lojalnościowa

 

 

 LOKALNY PROGRAM LOJALNOŚCIOWY 


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 


1.  Administratorem LOKALNEGO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO (zwanego dalej “Programem”) jest:  • Pieprzyk Family Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu przy ul. Gen. Józefa Hallera 2A, 63-900 Rawicz,-  zwany dalej „Administratorem”.


2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Programu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: 

https://www.pieprzyk.pl/Karta_Lojalnosciowa.html


3. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Lokalnego Programu Lojalnościowego, tj. udzielaniem informacji na temat Lokalnego Programu Lojalnościowego oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Administratora.


4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Programu jest:


 • Pieprzyk Family Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu przy ul. Gen. Józefa Hallera 2A, 63-900 Rawicz,§ 2. UCZESTNICY LOKALNEGO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO


Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, którzy są klientami wybranej stacji paliw prowadzonej przez Organizatora (tj. Grupa Pieprzyk, 44-335 Jastrzębie Zdrój; ul. Warszawska 6).


§ 3. KARTA RABATOWA


1. Karta Rabatowa służy do imiennej identyfikacji Uczestnika w Programie.


2. Każda Karta Rabatowa posiada unikalny numer przypisany konkretnemu Uczestnikowi. Zabronione jest przekazywanie Karty Rabatowej osobom trzecim.


3. Karta Rabatowa nie jest kartą kredytową, bankową ani płatniczą.


4. Karta Rabatowa jest ważna od dnia jej wydania Uczestnikowi do czasu:

 1. ustania uczestnictwa danego Uczestnika w Programie, lub

 2. zablokowania Karty przez Organizatora zgodnie z postanowieniami Regulaminu, lub

 3. utraty przez Kartę Rabatową statusu aktywnego.


5. Karta Rabatowa może zostać zablokowana na pisemne żądanie Uczestnika zgłoszone obsłudze stacji paliw Grupa Pieprzyk, 44-335 Jastrzębie Zdrój; ul. Warszawska 6.


6. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia Karty, należy ten fakt zgłosić obsłudze stacji paliw Grupa Pieprzyk, 44-335 Jastrzębie Zdrój; ul. Warszawska 6.


7. Aby uzyskać nową Kartę - należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy do programu - dostępny na stacji paliw Grupa Pieprzyk, 44-335 Jastrzębie Zdrój; ul. Warszawska 6 .


8. Karta Rabatowa honorowana jest wyłącznie na stacji Grupa Pieprzyk, 44-335 Jastrzębie Zdrój; ul. Warszawska 6.


9. Aby otrzymać Kartę Rabatową, należy podaj wymagane dane:

     - Imie i Nazwisko

     - adres e-mail

Podanie tych informacji nie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji marketingowych.

W przypadku braku wyrażenia zgody marketingowej, na podany adres e-mail mogą zostać wysłane wyłącznie informacje dotyczące zmian wprowadzanych w Regulaminie.§ 4.LOKALNY PROGRAM LOJALNOŚCIOWY


1. Aby przystąpić do Lokalnego Programu Lojalnościowego, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy - dostępny na stacji paliw Grupa Pieprzyk, 44-335 Jastrzębie Zdrój; ul. Warszawska 6. Na podstawie formularza zgłoszeniowego klientowi wydania zostanie karta rabatowa z przypisanym Uczestnikowi indywidualnym numerem.


2. Lokalny Program Lojalnościowy ma na celu promocję i reklamę firm wchodzących w skład Grupy Pieprzyk oraz towarów i usług przez nie oferowanych. Promocja i reklama skierowana jest do aktualnych, jak również przyszłych klientów.


3. Uczestnik, za okazaniem na stacji paliw Grupa Pieprzyk 44-335 Jastrzębie Zdrój; ul. Warszawska 6, ważnej imiennej karty rabatowej - uprawniony będzie do uzyskania rabatu na paliwo - rabat udzielany będzie od ceny obowiązującej i wyświetlonej na pylonie cenowym z chwili dokonywania zakupu.

4.  Informacja o aktualnej wysokości Rabatu zamieszczana będzie bezpośrednio na stacji paliw - na jednym ze znajdujących się tam telewizorów bądź w przypadku awarii sprzętu multimedialnego - w formie informacji drukowanej wyłożonej do wglądu przy stanowisku kasowym.


5. Lokalny Program Lojalnościowy nie łączy się z innymi promocjami. Rabaty przysługujące Uczestnikowi z tytułu okazania Karty Rabatowej nie łączą się z promocjami i rabatami dotyczącymi innych kart paliwowych tj. FLOTA Pieprzyk, e100, ARIS, UTA, DKV.


6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości rabatu lub całkowitego jego zawieszenia bez podawania przyczyn.


7. Regulamin Lokalnego Programu Lojalnościowego nie przewiduje możliwości wymiany na towar inny niż wskazany w Regulaminie bądź wypłaty gotówkowej w postaci ekwiwalentu pieniężnego równego wartości upustu.


§ 5. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 


Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia skorzystania z Promocji Klientom, których działania są sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub z Regulaminem.


§ 6. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ 


1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Programu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie.


2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 


3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 


4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres:

Sekretariat Grupy Pieprzyk, ul. Gen. Józefa Hallera 2A, 63-900 Rawicz - z dopiskiem “LOKALNY PROGRAM LOJALNOŚCIOWY - JASTRZĘBIE ZDRÓJ”


5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania pisma.


 § 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 1. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających podanie przez uczestników Programu Rabatowego danych osobowych, będą one przetwarzane przez Organizatora:


 • Pieprzyk Family Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu przy ul. Gen. Józefa Hallera 2A, 63-900 Rawicz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000733926, NIP: 6991961808, nr. tel. 655461251 wew. 108,  e-mail: biuro@pieprzyk.pl,


 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Programu Lojalnościowego, w tym m.in. obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

 2. Podstawą prawną przetwarzania przekazanych przez Państwa danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia i wykonania umowy,

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia i wykonania umowy,

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową.

 1. Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać, w tym przechowywać, przez okres przez okres niezbędny do przeprowadzenia Promocji, a także w celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową, a także w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych.

 2. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione przez Administratora podmiotom współpracujących z Administratorem, na podstawie zawartych przez niego umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne,  informatyczne.

 3. Przekazane przez Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 4. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego Administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody jeśli została wcześniej udzielona.

 5. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 6. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się elektronicznie pod adresem: biuro@pieprzyk.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Organizatora szczegółowo określonego w ust. 1.

.


§ 8. ZGODY MARKETINGOWE


 1. Przystępując do Programu Lojalnościowego Uczestnik może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną na wskazany bezpośrednio przez Uczestnika adres e-mail.

 2. Zgoda marketingowa udzielona będzie wyłącznie na rzecz Pieprzyk Family Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu przy ul. Gen. Józefa Hallera 2A, 63-900 Rawicz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000733926, NIP: 6991961808, nr. tel. 655461251 wew. 108,  e-mail: biuro@pieprzyk.pl,

 3. Dane, które będą przetwarzane w przypadku wyrażenia zgody marketingowej:

 • imię i nazwisko,

 • adres poczty elektronicznej (e-mail),

 • numer telefonu.

 1. Przystąpienie Uczestnika do Programu Lojalnościowego jest dobrowolne. 

 2. Uczestnik w dowolnym momencie uprawniony będzie do wycofania bądź modyfikacji udzielonej zgody marketingowej poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na stacji Grupa Pieprzyk Moc Jakość Zysk, 44-335 Jastrzębie Zdrój; ul. Warszawska 6. § 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2022 r.


 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 


3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.pieprzyk.pl/Karta_Lojalnosciowa.html


Zaufali nam