Dzień Dziecka Rawicz 2024

REGULAMIN KONKURSU 

“MOJA STACJA PIEPRZYK” 

z dnia 9 kwietnia 2024 r.


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem konkursu “MOJA STACJA PIEPRZYK” przeprowadzanym za pośrednictwem platformy FACEBOOK (zwanym dalej “Konkursem”) jest:


 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “PIEPRZYK” Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej 18A, 63-900 Rawicz,


-  zwane dalej „Organizatorem”.


2. Fundatorem nagrody jest Organizator.


3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.


4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. 


5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.


6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.


7. Akcja nie stanowi loterii promocyjnej ani gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.)


8 Konkurs jest prowadzony na stacji paliw Pieprzyk w Rawiczu przy ul. Transportowców 2 a informacje zamieszczane są na stronie na Facebooku:

https://www.facebook.com/sprawicz1 (zwanej dalej “Fanpage”).


9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU


1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznieosoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).


2. Uczestnik oświadcza, że:

 1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,

 2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,

 3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje,

 4. akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień, w tym również regulaminu Facebook,

 5. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie,§ 3. NAGRODA


1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6:

 • zabawka do wartości 199 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100)

 • paczka słodyczy o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100)

 • kupon na kawę na okaziciela o wartości 8,24 zł (słownie siedem złotych 99/100)

 • nagroda gwarantowana dla każdego uczestnika o wartości minimalnej 10 zł (słownie dziesięć złotych 00/100)2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu: 

https://www.facebook.com/sprawicz1


3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.


4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.


5. Nagrodę można odebrać na stacji paliw Pieprzyk w Rawiczu przy ul. Transportowców 2.


6. Nagrodę w postaci kuponu na kawę na okaziciela o wartości 8,24 zł można wykorzystać wyłącznie na stacji paliw Pieprzyk w Rawiczu przy ul. Transportowców 2.


7. Zwycięzca zobowiązany jest do poinformowania obsługi wybranej stacji paliw o zamiarze zrealizowania Nagrody przed przystąpieniem do zakupu produktów.9. Kupon na kawę jest ważny do 30 czerwca 2024. Po upływie terminu ważności (tj. z dniem 01.07.2024) karta zostanie automatycznie wyłączona, niezależnie od tego, czy środki na niej zostały wykorzystane.§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU


1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem:  https://www.facebook.com/sprawicz1


2. Konkurs trwa od dnia 15 maja 2024 r. do dnia 31 maja 2024  r. 
§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1. Konkurs skierowany jest do najmłodszych gości stacji. Autorem pracy konkursowej może być osoba, która nie ukończyła 16 roku życia.

2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie pracy konkursowej w formie makiety przestrzennej o temacie “Moja stacja Pieprzyk”.

3. Praca konkursowa musi przedstawiać stację paliw Pieprzyk w Rawiczu ul. Transportowców 2 - w całości, lub we fragmentach umożliwiających bezproblemową identyfikację.

4. Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej technice.

5. Do wykonania makiety należy wykorzystać materiały naturalne, surowce wtórne, oraz materiały przyrodnicze m.in.: drewno, karton, sznurki itp. opakowania po artykułach spożywczych, rolki papieru, makulatura biała i kolorowa, nakrętki, modelina, plastelina.

7. Praca konkursowa może mieć wymiar maksymalny A2: dł: 42 cm szer: 60 cm, wys: 30 cm

Wykonanie makiety prosimy opatrzyć w sztywną podstawę umożliwiającą przenoszenia.

8. Jeden uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę.

Praca konkursowa na odwrocie musi zawierać:

 • Imię i nazwisko dziecka

 • Wiek dziecka

 • Numer telefonu do Opiekuna 

9. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem:

https://www.facebook.com/sprawicz1§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD


1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny 


2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu. Przekazanie pracy konkursowej pracownikowi stacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz udzieleniem Organizatorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych.


3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator, biorąc pod uwagę:

 1. poprawność wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 pkt a i b Regulaminu przez Uczestników Konkursu,

 2. najbardziej oryginalne i kreatywne przedstawienie tematu konkursowego.


4. Spośród uczestników Konkursu, Organizator wyłoni 3 zwycięzców nagród głównych, a także upominek dla każdego uczestnika konkursu, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.


5. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona na stronie:

https://www.facebook.com/sprawicz1


Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych autora w postaci imienia i nazwiska pod poniższym adresem internetowym celem opublikowania listy zwycięzców:

https://www.facebook.com/sprawicz1


6. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.


7. Ogłoszenie wyników nastąpi 3 czerwca 2024 na portalu Facebook, na profilu: 

https://www.facebook.com/sprawicz1


8. Wręczenie nagród nastąpi 4 czerwca 2024 na stacji paliw Pieprzyk w Rawiczu ul.  Transportowców 2, o godzinie 16:00

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.


2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.


3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

 1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej),

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka,

 1. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich,

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu,

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.


4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.


5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “PIEPRZYK” Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej 18A, 63-900 Rawicz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000136518, NIP: 6991672323, REGON: 410369660, nr. tel. 655461251 wew. 106,  e-mail: biuro@pieprzyk.pl,

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora Konkursu szczegółowo określonego w ust. 1, wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym m.in. publiczne ogłoszenie zwycięzców, obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

 2. Podstawą prawną przetwarzania przekazanych przez Państwa danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia i wykonania umowy,

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia i wykonania umowy,

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową.

 1. Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać, w tym przechowywać, przez okres przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom, a także w celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową, a także w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych.

 2. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione przez Administratora podmiotom współpracujących z Administratorem, na podstawie zawartych przez niego umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne,  informatyczne.

 3. Przekazane przez Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 4. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego Administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody jeśli została wcześniej udzielona.

 5. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 6. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się elektronicznie pod adresem: biuro@pieprzyk.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Organizatora szczegółowo określonego w ust. 1.

 7. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
§ 9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ


1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.


2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.


3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 


4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres:

Sekretariat Grupy Pieprzyk, ul. Gen. Józefa Hallera 2A, 63-900 Rawicz

- z dopiskiem “MOJA STACJA PIEPRZYK”.


5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania pisma.


§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2024 r.


2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.


3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny wskazany przez Organizatora.


4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora:


5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: https://pieprzyk.pl/regulaminy/

 
Zaufali nam